UTBILDNINGAR

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem

 

 

Grund brand Förebyggande brandskydd, Brands uppkomst, Skadebegränsande åtgärder, Utrymning, Åtgärder vid brandSystematiskt brandskyddsarbete,, Släckövning med handbrandsläckare,, Släckning av brand i docka

Brandskyddsansvariga, Syftet med SBA, Lagar och föreskrifter, Kontrollsystemets uppbyggnad, Definitioner för brandtekniska installationer, Egenkontroll, Intern och extern kontroll, Eventuellt brandlarm uppbyggnad, funktion och organisation, Brandskyddsansvariges plats i organisationen, Brandsäkerhet och brandskydd

Utrymningsövningar, Företagets utrymningsrutiner, Mänskligt beteende, Återsamlingsplats, Behov av utrymningsledare, Utrymning/inrymning till säker plats
Pris offereras, utbildning sker hos kund

HLR Vuxen, Kontrollera livstecken, Bedömning av medvetande andning och puls, Skapa öppen luftväg, Stabilt sidoläge, Larma 112, Mun till munandning, Hjärtkompressioner, Åtgärder vid luftvägsstopp (Heimlich manöver), Hantering av Hjärtstartare, Övning med HLR docka

B-HLR (Barn), Kedjan som räddar barn, Larma på rätt sätt, Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen, Kontrollera livstecken, Skapa öppen luftväg, Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge, Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

B-HLR, För att få gå utbildningen krävs att du inom 6 månader har gått utbildning i HLR. Möjlighet finns även att gå HLR och B-HLR samma dag

Första hjälpen, Stabilt sidoläge, Hjärtinfarkt, Stroke, Diabetes, Yttre blödning, Cirkulationssvikt, Allergisk reaktion, Brännskada, Krampanfall och Epilepsi, Nack- och ryggskada

Utrymningsledare, Byggnadstekniska krav för utrymning, Brand- och utrymningslarm, Utrymningsplanering, Organisation, Utrymningsledarens roll, Arbete på återsamlingsplatsen, Vanliga problem vid utrymning, Räddningstjänstens organisation och arbete
Pris offereras, utbildning sker hos kund

Brandfarlig vara – mindre omfattning, Föreståndarens ansvar och uppgifter, Utrustning och arbetsmiljö där det finns risk för explosiva blandningar, SBA, Brandfarliga varors egenskaper, Vilka lagar och regler som gäller vid hantering och förvaring av brandfarliga varor, Hur sker tillsyn av brandfarliga varor, Kontrollrutiner, När och hur en riskutredning bör göras

Heta arbeten, Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den som ska utföra heta arbeten skall kunna visa certifikat på genomgången utbildning. Dessa krav har även brandskyddsansvariga och brandvakter.,Utbildningen omfattar 7 x 40 minuters utbildning och certifierar kursdeltagarna för heta arbeten i fem år.
Kursen i heta arbeten innehåller: Definition heta arbeten, Brandtriangeln, Brandförlopp, Brandfarlig vara, Förebyggande åtgärder, Gasflaskor, Brandskyddsansvarig, Organisation tillfällig arbetsplats, Ett arbete skall utföras, vem har ansvar?, Försäkring, Brandskadestatistik, Praktik

Systematiskt förebyggande brandskyddsarbete se  Länk
För mer information om lediga kursplatser skicka epost